Premiera kursu Python - Podstawy języka! Kup już dziś w specjalnej cenie 19,00 zł SPRAWDŹ

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy e-learningowej ofcourse.tv

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: http://ofcourse.tv, zwany dalej Platformą.
 2. Korzystając z Platformy akceptujesz zasady Regulaminu oraz Polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu
 3. Właścicielem Platformy jest Marcin Kruszyński, zwany dalej Usługodawcą
 4. Użytkownikiemw rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Platformy.
 5. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu oraz realizacji procesu dydaktycznego, zwane dalej Usługą.
 6. Za Usługę w rozumieniu niniejszego Regulaminu należy uznać:
  • a) proces dydaktyczny realizowany w ramach Platformy w spersonalizowanym dla każdego uczestnika trybie umożliwiającym rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości;
  • b) szkolenia mają postać elektronicznych materiałów wideo zawierających wykłady, zdjęcia, dokumenty elektroniczne, ćwiczenia, testy które są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca;
  • c) po pozytywnym zaliczeniu realizowanego szkolenia oraz spełnieniu wymogów formalnych ukończenia szkolenia Użytkownik otrzymuje certyfikat ukończenia w języku polskim w formie elektronicznej wraz z możliwością weryfikacji certyfikatu za pośrednictwem Internetu.
 7. Udostępnianie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Platformy jest bezpłatne. Koszty ponoszone przez Użytkownika związane są z nabywaniem Usług i prawa korzystania z nich na własny użytek.
 8. Koszty ponoszone przez Użytkownika związane z nabyciem Usługi nie są zależne od tego na ilu urządzeniach Użytkownik korzysta z Platformy, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi.

§ 2 Wymagania techniczne

 1. Do prawidłowego działania Platformy wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, odpowiednio skonfigurowany. Korzystanie z funkcji Platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych smartfonów i tabletów.
 2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usługi, wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

§ 3 Konto użytkownika

 1. Warunkiem korzystania z Platformy jest założenie przez Użytkownika indywidualnego Konta Użytkownika, zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego treści.
 2. Właścicielem Konta Użytkownika na Platformie może być wyłącznie osoba fizyczna pełnoletnia, osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego.
 3. Konto Użytkownika jest dostępne dla Użytkowników po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła.
 4. Założenie konta na Platformie jest bezpłatne. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas rejestracji.
 5. Konto Użytkownika umożliwia dostęp do zakupionych szkoleń oraz zamieszczanie danych, które są wykorzystywane przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich.
 7. Dane Użytkownika stanowią dane uczestnika szkolenia i są wymagane w procesie realizacji kształcenia i certyfikacji. Usługodawca nie daje możliwości zmiany danych uczestnika szkolenia po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Użytkownikom.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.
 11. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.
 12. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail lub adres pocztowy Usługodawcy podany na stronie Platformy.

§ 4 Zawarcie umowy i jej realizacja

 1. Umowa na korzystanie z Platformy zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Zamówienia można składać przez całą dobę, a nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie.
 3. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien dokonać co najmniej następujące czynności: wybór rodzaju płatności, złożenie w sklepie zamówienia.
 4. Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych szkoleniach podana jest w ramach Platformy. Ceny szkoleń podane na stronie uwzględniają podatek VAT – 23% wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dostępną formą płatności jest płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line. Płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 6. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
 7. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcom umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi szkoleniowej zgodnie z opisem Usługi na Platformie oraz postanowieniami Regulaminu.
 8. Pierwsze zalogowanie się Użytkownika do zakupionego szkolenia na Platformie jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.
 9. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury VAT.

§ 5 Abonament

 1. Składając zamówienie, od dnia 1 czerwca 2017 roku Użytkownik może skorzystać z Usługi Abonament.
 2. Usługa Abonament polega na tym, iż Użytkownik opłaca każdego z poszczególnych szkoleń, lecz dokonuje zakupu wszystkich za łączną kwotę 90 zł.
 3. Usługa Abonament aktywna jest przez okres 3 miesięcy od momentu faktycznej realizacji danej Usługi.

§ 6 Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do bezterminowego dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach zakupionych w ramach Platformy oraz uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Użytkowników Platformy.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania pozostałych postanowień regulaminu.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach na Platformie stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
 5. Użytkownik posiadający opłacone szkolenie może drukować, pobierać i zapisywać materiały z Platformy do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów dodatkowych w ramach usługi stałej aktualizacji, którą objęta jest oferta.
 7. W razie naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

§ 7 Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Serwisu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy.
 5. W skutek usunięcia Konta Użytkownika z Platformy przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Platformy w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

§ 8 Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, login Konta Użytkownika, którego reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie, podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany na stronie Platformy.
 3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 4. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§ 9 Prawo dstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym na Platformie albo w innej pisemnej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
 4. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników sklepu jest Usługodawca.
 2. 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 3. 3. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 4. 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Platformę zostały opisane w Polityce prywatności, znajdującej się na Platformie.

§ 11 Moderowanie publikowanych treści

 1. W ramach Platformy Usługodawca udostępnia moduł wizytówka użytkownika, forum oraz moduł recenzje mające służyć wymianie między Użytkownikami informacji związanych z nauką oraz sposobami efektywnego wykorzystania Platformy.
 2. W celu zachowania porządku i zapewnienia atmosfery wzajemnego szacunku, Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania w szczególności wiadomości naruszających przepisy prawa, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc, wiadomości o charakterze obraźliwym, wiadomości mogących naruszać dobre imię serwisu lub osób trzecich, wiadomości zawierających odnośniki do zewnętrznych serwisów.
 3. Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie Regulaminu. W przypadku powtarzających się naruszeń konto danego Użytkownika może zostać zablokowane.

§ 12 Zmiany oferty i promocje

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.
 4. Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy.
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub w formie wyskakującego okienka podczas pierwszego logowania po wprowadzeniu zmian. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 4. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Użytkownika obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

§ 14 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Marcin Kruszyński, z siedzibą 71-795 Szczecin, ul. Duńska 57/9, (NIP: 851-117-19-36, tel.: +48 600 078 920, mail: blc@blc.edu.pl), zwane dalej „Administratorem”.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem".
 3. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w celu, w zakresie i na czas niezbędny do:
a) zapewnienia prawidłowej organizacji prowadzonych zajęć (w szczególności rejestracji uczestników i przypisania ich do określonej grupy zajęciowej, tworzenia list uczestników poszczególnych grup zajęciowych, przekazywania rodzicom/opiekunom prawnym bieżących informacji związanych z udziałem ich dziecka/podopiecznego w zajęciach, zlecenia podmiotowi zewnętrznemu druku imiennych dyplomów ukończenia zajęć w danym roku szkolnym w przypadku zajęć całorocznych, tworzenia listy osób zainteresowanych kontynuacją udziału dziecka/podopiecznego w zajęciach w kolejnym roku szkolnym w przypadku zajęć całorocznych),
b) ochrony i dochodzenia prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w szczególności rozliczania opłat za zajęcia i windykacji zaległych należności od rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć),
c) wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub przepisów prawa krajowego (w szczególności poprzez obsługę księgową Administratora prowadzoną na jego zlecenie przez zewnętrzną kancelarię podatkową).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi wymóg umowny niezbędny do udziału dziecka/podopiecznego w zajęciach.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w formie elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu indywidualnego konta online w ramach dedykowanej usługi systemowej do zarządzania relacjami z klientami (CRM) w chmurze, oferowanej przez podmiot zewnętrzny, a przetwarzanie danych osobowych następuje przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które mają zapewnić bezpieczeństwo tych danych, w szczególności zapobiegać ich przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, modyfikacji, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi dla osób nieupoważnionych przez Administratora.
 6. Osobom, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub danych osobowych ich dziecka/podopiecznego przysługuje prawo do żądania dostępu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do ich przenoszenia, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przekazanych Administratorowi danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia (w przypadku krajowego porządku prawnego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Daj się oświecić!

Zarejestruj